Module quản lý công văn đi và đến

03:18 0 Comments A+ a-


Module quản lý công văn đến và đi: Tổ chức và quản lý Công văn đến, Công văn đi, đính kèm file và chuyển các bộ phận, phòng ban tiếp nhận (nếu sử dụng chung module quản lý phòng ban).

- Phòng ban
· Tên phòng ban
· Trực thuộc phòng ban (Đa cấp)
· Tên người đứng đầu của phòng ban
· Giới thiệu về phòng ban

- Chủ đề công văn
· Tên chủ đề
· Trực thuộc chủ đề (Đa cấp)
· Mô tả chủ đề

* Quản lý công văn theo các Thành phần thể thức văn bản:

- Loại công văn (đến, đi, nội bộ, dự thảo).
- File đính kèm.
- Thời gian tiếp nhận.
- Người tiếp nhận.
- Ghi chú của người tiếp nhận.
- Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
- Số, ký hiệu của văn bản.
- Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản.
- Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.
- Trích yếu nội dung công văn hành chính.
- Nội dung văn bản.
- Người ban hành văn bản.
- Chức vụ người ban hành.
- Nơi nhận.
- Mức độ mật.
- Mức độ khẩn.
- Thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành (ghi chú).
- Dự thảo văn bản (thông tin bản thảo).
- Ghi chú người đánh máy và số lượng bản phát hành.
- Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail; địa chỉ Website; số điện thoại, số Telex, số Fax.

VINADES.,JSC xin giới thiệModule quản lý công văn đến và đi: Tổ chức và quản lý Công văn đến, Công văn đi, đính kèm file và chuyển các bộ phận, phòng ban tiếp nhận (nếu sử dụng chung module quản lý phòng ban).
- Phòng ban
· Tên phòng ban
· Trực thuộc phòng ban (Đa cấp)
· Tên người đứng đầu của phòng ban
· Giới thiệu về phòng ban

- Chủ đề công văn
· Tên chủ đề
· Trực thuộc chủ đề (Đa cấp)
· Mô tả chủ đề

* Quản lý công văn theo các Thành phần thể thức văn bản:
- Loại công văn (đến, đi, nội bộ, dự thảo).
- File đính kèm.
- Thời gian tiếp nhận.
- Người tiếp nhận.
- Ghi chú của người tiếp nhận.
- Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
- Số, ký hiệu của văn bản.
- Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản.
- Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.
- Trích yếu nội dung công văn hành chính.
- Nội dung văn bản.
- Người ban hành văn bản.
- Chức vụ người ban hành.
- Nơi nhận.
- Mức độ mật.
- Mức độ khẩn.
- Thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành (ghi chú).
- Dự thảo văn bản (thông tin bản thảo).
- Ghi chú người đánh máy và số lượng bản phát hành.
- Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail; địa chỉ Website; số điện thoại, số Telex, số Fax.
tới quý khách hàng module quản lý công văn đi và đến.